Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mikroregion Chelčicko-Lhenický
Mikroregion Chelčicko - Lhenický

Stanovy

,,Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí”

I. Název a sídlo členů svazku obcí

  • Obec Chelčice, Chelčice 123, 389 01 Vodňany
  • Obec Lhenice, Školní 125, 384 02 Lhenice 
  • Obec Mičovice, Mičovice 23, 383 01 Prachatice
  • Obec Truskovice, 389 01 Vodňany

II. Název a sídlo svazku obcí

  • Název: Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí (dále jen svazek).
  • Sídlo: Chelčice č.p.123, 389 01 Vodňany.

III. Předmět činnosti

Úkoly v oblasti školství, kultury, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, společná péče o památky a o rozvoj ovocnářství, sadovnictví, školkařství a zpracování ovoce.
Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně, příprava turistických tras mikroregionu a cyklostezek.
Spolupráce při prezentaci mikroregionu na výstavních a obdobných akcích v tuzemsku a zahraničí, při vydávání propagačních a turistických materiálů a při organizaci ovocnářských výstav, festivalů, soutěží, slavností, setkání a jiných akcí.
Provoz informačního systému v mikroregionu (svazku).
Podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů nezaměstnanosti, podpora a spolupráce s výrobci, prodejci a zpracovateli ovoce a podnikateli v sadovnictví.
Společný postup při přípravě a realizaci projektů pro fondy EU a získávání dotací.
Prosazování společných zájmů a záměrů při jednání s orgány státní správy, podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi, občanskými sdruženími, zahraniční spolupráce, správa a zmnožování společného majetku, předmětem činnosti jsou i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí pokud budou korespondovat se zájmy svazku.
Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

IV. Majetek svazku

Majetek svazku obcí je tvořen :
Základními vklady,
obec Chelčice ve výši 5.000 Kč
obec Lhenice ve výši 5.000 Kč 
obec Mičovice ve výši 5.000 Kč
obec Truskovice ve výši 5.000 Kč
Vklady jsou splatné do 15 dnů po zápisu do registru sdružení.
Členskými příspěvky na kalendářní rok, výši příspěvku určí rada sdružení na kalendářní rok. 
Dalšími členskými příspěvky.
Rada svazku může stanovit další příspěvky podle potřeb svazku.

Svazek hospodaří s majetkem, který ze svého vlastního majetku vložily do svazku členské obce a dále s majetkem, který získal svou vlastní činností.

Majetek vložený obcí do hospodaření svazku zůstává ve vlastnictví obce. Rada svazku s ním hospodaří s výjimkou práv vyhrazených obecnímu zastupitelstvu podle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.. Vložené a poskytnuté finanční prostředky se stávají majetkem svazku. Mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti svazku, jak je vymezen v těchto stanovách.

Kontrolu hospodaření s majetkem svazku a s jeho finančními prostředky provádí krajský úřad, případně jiná osoba podle zákona o obcích. Zprávy o výsledcích této kontroly předkládá svazek obcí zastupitelstvům členských obcí.

V. Hospodaření svazku

Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. 

Svazek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a finančních vztazích k rozpočtu obcí.

Pro svazek zajišťuje vedení účetnictví obec, kde má svazek své sídlo. 

Při přípravě projektů pro fondy EU nebo podkladů pro dotace, předkládané svazkem, bude řešeno rozdělení získaných prostředků případně rozdělení investičních akcí podle potřeb realizace projektu, a to před podáním žádosti.

Svazek je povinen návrh svého rozpočtu vhodným způsobem zveřejnit na úředních deskách členských obcí, a to nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v radě svazku, aby se k němu mohli vyjádřit občané členských obcí. Připomínky k němu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání rady svazku při jeho projednávání.

Návrh závěrečného účtu svazku musí být vhodným způsobem zveřejněn v obcích, které jsou jeho členy, nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v radě svazku, aby se k němu mohli občané členských obcí vyjádřit. Připomínky k závěrečnému účtu svazku mohou občané členských obcí uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejní nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí.

Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí.

VI. Členství ve svazku

Členství zakladatelů ve svazku vzniká podpisem zakladatelské smlouvy. Další člen může přistoupit ke svazku se souhlasem rady svazku. Při vstupu musí nový člen prohlásit, že přistupuje ke stanovám svazku a zaplatit členský příspěvek za kalendářní rok. Členství dalšího člena vzniká dnem souhlasu rady svazku.

Členství zaniká:
Výpovědí. 
Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet 1.dnem měsíce následujícího po podání výpovědi. Nekončí však dříve než posledním dnem měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem, který podal výpověď.
Rozdělením nebo sloučením obce. 
Při rozdělení obce přechází členství na jednu z nově vzniklých obcí podle návrhu na oddělení části obce (§ 22 odst.2, písm. c) zákona o obcích), při sloučení nebo připojení obcí vstupuje nová obec do členských práv v rozsahu původního člena. 

Při zániku členství má odcházející člen právo na vypořádací podíl, který je určen podílem na vlastním majetku svazku podle počtu členských obcí.

VII. Práva a povinnosti členů

Člen je povinen :
1. zaplatit členské vklady a příspěvky ve lhůtách podle stanov nebo určených radou,
napomáhat k realizaci předmětu činnosti svazku.

2. Člen je oprávněn:
volit a být volen do orgánů svazku,
účastnit se jednání orgánů svazku v souladu se zákonem o obcích a těmito stanovami ,
podílet se na kontrole činnosti sazku,
podávat návrhy a podněty k orgánům svazku.

3. Občan obce, která je členem svazku je oprávněn:
účastnit se zasedání orgánů svazku obcí a nahlížet o zápisu o jeho jednání,
podávat orgánům svazku písemné návrhy.

VIII. Orgány svazku

O všech záležitostech svazku rozhoduje rada svazku. 
Radu svazku tvoří starostové členských obcí svazku.

Rada svazku volí ze svých členů předsedu svazku na volební období, které je shodné s volebním obdobím člena obecního zastupitelstva. Rada svazku rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů, s výjimkou rozhodování o změně stanov, kdy je třeba souhlasu všech členů rady svazku. Každý z členů má při hlasování jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Předseda jedná jménem svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda rady svazku svůj podpis.

IX. Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty

V případě zrušení nebo zániku svazku jsou přednostně uspokojeny pohledávky státu a třetích osob.

Zbylé majetkové hodnoty přejdou do podílového spoluvlastnictví členských obcí podle výše jejich vkladů.

Vypořádání podílového spoluvlastnictví proběhne v souladu s platným právem.

Členové se podílí na úhradě ztrát podle výše jejich vkladů.

X. Obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily

Inventuru majetku, závazků a pohledávek provádí svazek v každém kalendářním roce. Členské obce delegují do inventarizační komise členy v počtu a termínu podle rozhodnutí rady. 

Členské obce mají právo vyžadovat od rady svazku informace o činnosti svazku a stavu jeho hospodaření. Svazek poskytne požadované informace členské obci do 30 dnů.

Obsahem kontroly je zejména plnění předmětu činnosti svazku, hospodaření, dodržování vnitřních předpisů svazku a soulad činnosti svazku s platným právem.

XI. Zrušení svazku

Svazek se ruší dohodou.

Svazek zaniká výmazem z registrace.

Nepřejde-li majetek svazku na právního nástupce, provede se jeho likvidace. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy podle čl. IX stanov.


Dodatek

na základě usnesení rady svazku č. 1/2003/4 ze dne 4.6.2003

Stanovy svazku obcí se mění v článcích:

I. Název a sídlo členů svazku obcí

Obec Malovice, Malovice 5, 384 11 Netolice

IV. Majetek svazku

Majetek svazku obcí je tvořen:

a) Základními vklady,

Obec Malovice ve výši 5.000,- Kč.

V Chelčicích dne 10.12.2004


Dodatek

na základě usnesení rady svazku č. 2/2009/3 ze dne 4.3.2009
a na základě usnesení zastupitelstva obce Libějovice ze dne 6.3.2009

Stanovy svazku obcí se mění v článcích:

I. Název a sídlo členů svazku obcí

6. Obec Libějovice, Libějovice 26, 387 72 Libějovice

IV. Majetek svazku

Majetek svazku obcí je tvořen:

a) Základními vklady,

Obec Libějovice ve výši 5.000,- Kč.

V Chelčicích dne 13.7.2009

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
1
25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Interaktivní mapa

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Řekli o nás

Mikroregion Chelčicko - Lhenický

nahoru